Sdílejte naše stránky na Facebooku Podpořte nás

Nadační fond pomoci Karla Janečka

   
360 000 Kč

peníze potřebné pro projekt

255 998 Kč

vybráno

= 414 716 Kč

suma získaná na podporu projektu

Pomozme Markétě a Mirkovi domů

3746141-

ENGLISH VERSION SEE BELOW

 

Dvojice českých humanitárních dobrovolníků se vloni na podzim ocitla v tureckém vězení z důvodu podezření z podpory terorismu. Jejich rodiny touto cestou prosí veřejnost o pomoc s cílem vrátit je domů.

Dne 13. listopadu 2016 byli na oficiálním hraničním přechodu Habur při cestě z Turecka do Iráku zadrženi tureckými orgány 24letá Markéta Všelichová a 31letý Miroslav Farkas. Turecká strana zdůvodnila zadržení dvou občanů České republiky podezřením z teroristické činnosti v Severní Sýrii. Skutečným účelem cesty Markéty a Mirka do Iráku byl však humanitární projekt mobilní nemocnice pro lidi v Severní Sýrii v oblasti postižené válkou. V Iráku měli domluvenou schůzku, kde měly být dojednány podrobnosti ohledně dodávek léků a dalšího vybavení pro připravovanou mobilní nemocnici. Toto setkání již bohužel neproběhlo. Po zadržení byli Markéta a Mirek umístěni do vězení v Sirnaku, koncem ledna byli oba převezeni do vězení ve Vanu, kde čekají na soudní proces, který má být zahájen 10. května 2017.

 

S příchodem uprchlické krize se Markéta Všelichová a Miroslav Farkas nezávisle na sobě rozhodli odjet do válkou zmítané Severní Sýrie. Prvotním záměrem jejich cest bylo zmapování situace tak, aby se veřejnosti dostaly aktuální a objektivní informace o životě místních lidí v podmínkách ozbrojeného konfliktu. Oba v Čechách pořádali veřejné přednášky, vystupovali v médiích a o své zkušenosti se dělili na sociálních sítích. V postižených oblastech narazili na obrovský problém chybějící lékařské pomoci a nedostatečnou síť zdravotnických zařízení. Během svého působení v Severní Sýrii v první polovině roku 2016 si Mirek dal za cíl zrealizovat v oblasti mobilní nemocnici, která by zachránila mnoho životů, neboť doposud se ranění převáželi do vzdálených nemocnic a při převozu často umírali. Markéta na začátku roku 2016 založila vlastní organizaci na pomoc obětem válek VOWA  (Victims  Of  Wars Aid z.s.). Cesty Markéty a Mirka se spojily v srpnu 2016, kdy se Mirek, který měl s humanitárními cestami do zahraničí dřívější zkušenosti (například po zemětřesení na Haiti rok a půl vrtal studny) přidal k organizaci VOWA. Zájem Markéty a Mirka o osud civilistů v Sýrii vyústil ve spolupráci v nyní již společné organizaci. Oba dva pracovali bez nároku na odměnu a vše, jak cesty do Sýrie tak i provozní náklady organizace, hradili ze svých osobních úspor.

Na první pohled nereálný projekt dokázali Markéta s Mirkem připravit ke spuštění. Mobilní nemocnice v Severní Sýrii byla zajištěna z hlediska financování, odborného zdravotnického personálu, dodávek léčiv a dokonce i odborných konzultací. Vzhledem k zachování bezpečnosti osob a organizací, které na tomto projektu spolupracovaly a působí v současné době stále ve válkou postižené Sýrii a Iráku, není možné uvádět konkrétní údaje.

Marcela a Radovan Všelichovi, rodiče Markéty, požádali prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Ankaře o návštěvu své dcery a díky vstřícnosti Turecké republiky již v prosinci 2016 mohli Markétu v Sirnaku navštívit. Pan Miroslav Farkas starší navštívil syna ve Vanu v březnu 2017.

Cesta rodičů Markéty do Sirnaku byla úspěšná zejména díky pomoci konzulárního oddělení ambasády v Ankaře. Během cesty proběhla osobní setkání s několika místními právníky a po návratu do ČR bylo možné korespondenčně s vybranou právní kanceláří dojednat podmínky zastupování pro Markétu i Mirka. Podle doporučení právníků nebyly případy obou mladých lidí ze strategických důvodů odděleny. Poté, co Markéta a Mirek podepsali právníkům notářsky ověřené plné moci, uzavřel Radovan Všelicha s právníky smlouvu o zastupování v průběhu vyšetřování a soudního procesu. Krátce po podpisu smlouvy bylo nutné uhradit náklady v celkové výši 322.461,- Kč. Tyto náklady uhradili rodiče Markéty, které částečně podpořili nejbližší přátelé a některé osobnosti, které si nepřejí býti jmenovány.

 

Přátelé Markéty a Mirka, kteří jejich rodiny v nelehké životní situaci podporují, nechtějí, aby tuto finanční tíži nesla jen rodina Markéty, a zároveň mají obavu, že tyto náklady nejsou konečné – jsou zde také náklady na cestovní výdaje, tlumočnické služby a další. Oslovili proto Nadační fond pomoci Karla Janečka a ve spolupráci s ním otevřeli projekt na podporu Markéty a Mirka.

Po dobu diplomatických jednání o propuštění Markéty a Mirka se snažíme vyhýbat medializaci. Z tohoto důvodu omezujeme zveřejňování podrobných informací ve sdělovacích prostředcích. Informace o Markétě a Mirkovi najdete na webu www.mirekamarketa.cz nebo na sociálních sítích. Děkujeme za pochopení a především děkujeme všem, kteří se rozhodnou Markétě a Mirkovi pomoci zajistit jejich brzký a bezpečný návrat do vlasti.

Rodiny a přátelé Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, březen 2017

ENGLISH VERSION

Two czech humanitarian volunteers have been jailed in Turkey last autumn because of allegedly supporting terrorism. Their families are asking the publicfor help with the goal of getting them back home.

 

On the 13. November 2016 have Markéta Všelichová (24) and Miroslav Farkas (31) been detained while crossing the Turkey-Iraq border via the official Habur border crossing. The official Turkish reason for detaining two Czech citizens is an allegation of participating in terrorist activity in Northern Syria. The true reason for Markéta’s and Mirek’s journey to Iraq was however a humanitarian project of a mobile hospital for the people of war torn Northern Syria. They had arranged a meeting in Iraq, where there should have been discussed the details about medicaments and equipment supply into the prepared mobile hospital. This meeting has however never happened because of the participants being detained. After the detention, Markéta and Mirek had been moved to the Sirnak jail, at the end of January they have been moved to the Van jail where they are currently waiting for a court process, which is about to start on the 10. May 2017.

 

With the outburst of the European refugee crisis had Markéta Všelichová and Miroslav Farkas independently made the decision to travel to the war shaken Northern Syria. The primary goal of their travels was to map the situation, so that the public got actual and objective information about the life of the local population under the conditions of the armed conflict. Both have held public lectures in the Czech Republic, have spoken to the media and have shared their experiences through the social networks. In the war stricken areas, the have observed the enormous problem of lacking medical aid and an insufficient medical institutions network. During his stay in Northern Syria in the first half of 2016, Mirek set the realization of a mobile hospital as one of his goals. Such a hospital would have helped to save many lives, because so far, the wounded had been transported to faraway hospitals and had often died during the transport. In the beginning of 2016 Markéta has founded her own organization to help the war victims VOWA (Victims of Wars Aid z.s.). The roads of Markéta and Mirek have conjoined in august 2016 when the already experienced Mirek (he has spent a year and a half on Haiti after the earthquake digging wells, for instance) joined the VOWA. The shared interest in the lives of the war area citizens has led to them participating in the, now for them common, organization. Both had been working without any reward expectations and both had covered all the necessary expenditures from their own savings.

Markéta and Mirek have managed to prepare the project, at the first glance unrealistic, for its launch. The mobile hospital has been covered in the points of financing, professional staff, medicaments supply and even professional consultations. In order to keep the involved people and organizations, which are currently still active in Iraq and Syria, safe, it is not possible to mention concrete information.

 

Marcela and Radovan Všelichovi, the parents of Markéta, have requested a visit of their daughter via the Czech embassy in Ankara and were allowed to actually visit Markéta in December 2016 in Sirnak. Mr. Miroslav Farkas, the elder, has visited his son in Van in March 2017.

Markéta’s parents’ journey to Sirnak has been successful mainly thanks to the help of the consular department of the Czech embassy in Ankara. Multiple meetings with local lawyers have taken place during the journey and after the parents’ return to the Czech Republic it was possible to arrange the legal representation for the both young people via correspondence. In accordance with the lawyers’ advice, cases of the both young people have not been separated for strategic reasons. After Markéta and Mirek had signed a notary confirmed power of attorney, Radovan Všelicha has signed with the lawyers a contract about legal representation of Markéta and Mirek during the investigation and the court process. Shortly after signing the contract it was necessary to cover the costs in a total sum of 322.461 CZK. These costs have been covered by Markéta’s parents supported by the nearest friends and certain persons, who don’t wish to be named.

 

Mirek’s and Markéta’s friends, who support them in their uneasy situation, don’t want the financial burden to lie entirely on the shoulders of Mirek’s and Markéta’s parents. And the costs so far covered don’t seem to be the final sum, there certainly will be more travel costs, interpretative services costs and further more. Therefore have they contacted the Karel Janeček Endowment Fund and in cooperation have launched the project for Markéta’s and Mirek’s support.

We are trying to avoid medialization after two negotiations for Markéta’s and Mirek’s release. Because of this reason we are limiting the releasing of detailed information in the media. All the available information can be found on the website www.mirekamarketa.cz or on the social media. We thank you for your understanding and most of all, we thank all of you, who decide to help Markéta and Mirek secure their early and safe return to the home country.

 

 

The families and friends of Markéta Všelichová and Miroslav Farkas, march 2017

Štítky: , ,

Aktuální projekty nadačního fondu

Nadačník
 

Nadačník

 
Vybralo se
92 688 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE
 

HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE

 
Vybralo se
798 378 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Právo na léčbu
 

Právo na léčbu

 
Vybralo se
391 268 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Nový Prostor 500
 

Nový Prostor 500

 
Vybralo se
125 649 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Květná zahrada pomáhá dětem
 

Květná zahrada pomáhá dětem

 
Vybralo se
261 275 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU